Regulamin

Regulamin korzystania z Napisy24.pl


I. Definicja pojęć występujących w regulaminie

1. Serwis Napisy24.pl zwany dalej Serwisem rozumiemy jako zbiór stron internetowych występujących pod wspólnym adresem domenowym napisy24.pl. W zależności od kontekstu, pod pojęciem Serwis należy rozumieć zarówno archiwum jak i jego administrację czyli zbiór osób, które czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem witryny. Do administracji zaliczani są administratorzy, moderatorzy napisów oraz moderatorzy forum.
2. Użytkownikiem nazywamy osobę, która odwiedza i korzysta z Serwisu.
3. Użytkownik zarejestrowany, to użytkownik, który dzięki koncie zarejestrowanemu w Serwisie posiada większe uprawnienia.
4. Plikiem nazywamy plik tekstowy bądź jego zbiór zapisany w dopuszczalnym przez Serwis formacie.
5. Pobierającym nazywamy osobę, która pobiera pliki z archiwum Serwisu.
6. Udostępniającym jest osoba, która umieściła plik w archiwum serwisu.
7. Autorem lub Tłumaczem jest osoba, która stworzyła napisy.
8. Synchronizatorem jest osoba, która dopasowała napisy do danego wydania lub też była odpowiedzialna za synchronizację podczas tworzenia napisów.
9. Korektorem jest osoba odpowiedzialna za merytoryczne bądź techniczne sprawdzenie napisów.

II. Postanowienia ogólne

1. Napisy24.pl jest serwisem, na którym nasza wielka grupa krewnych, dalekich i bliskich, a także znajomi całej licznej grupy krewnych wymieniają się między sobą tłumaczeniami, aby sobie wzajemnie pomagać, głównie w celach edukacyjnych i badawczych.
2. Serwis przeznaczony jest dla osób niedosłyszących.
3. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne.
4. Pliki znajdujące się w archiwum Serwisu należą do osób je udostępniających.
5. Pobrane z serwisu pliki mogą służyć tylko do użytku prywatnego.
6. Zabronione jest masowe pobieranie plików za pośrednictwem programów stworzonych do tego celu, chyba że taki program zostanie udostępniony przez administrację lub też za jej zgodą.
7. Zabronione jest czerpanie jakichkolwiek korzyści materialnych z pobranych plików, chyba że posiada się co do tego stosowne, udokumentowane prawa.
8. Pobrane pliki mogą być użyte wyłącznie z legalną wersją materiału filmowego.
9. Udostępnione pliki z napisami traktowane są jako opracowanie twórcze uzupełniające materiał filmowy.
10. Udostępnione pliki z napisami mogą być wykorzystywane do badań i rozwoju prac nad sztuczną inteligencją, jako bazy danych do projektu Sara AI.
12. Serwis nie odpowiada za udostępnione pliki.
12. Serwis ma prawo skasowania pliku bądź zmiany informacji o nim, jeżeli narusza on regulamin serwisu lub z innego uzasadnionego powodu.
13. O skasowaniu pliku oraz powodzie owego skasowania udostępniający zostaje powiadomiony drogą mailową.
14. Serwis nie odpowiada za treść informacji wprowadzonych przez użytkowników, w tym zawartość pliku, treść informacji o pliku oraz komentarzy.
15. Serwis nie przekazuje osobom trzecim adresu e-mail użytkownika.
16. Serwis kontaktuje się z użytkownikami zarejestrowanymi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każdą wysłaną wiadomość uznaje się za dostarczoną.
17. Serwis ma prawo skasować tzn. martwe konto czyli takie, na które osoba upoważniona nie zalogowała się w ciągu 6 miesięcy.
18. Serwis ma prawo usunięcia konta bądź jego zablokowania w przypadku, gdy jego właściciel zachował się nagannie i nieetycznie.
19. W przypadku zaobserwowania nagminnego łamania regulaminu przez użytkownika, Serwis ma prawo zablokować dostęp do serwisu jego numerowi IP.
20. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w momencie publikacji.
21. Serwis Napisy24.pl zastrzega sobie prawo do emisji "Mailingu, Reklamy" na konta pocztowe.

III. Uprawnienia UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma prawo pobrać pliki znajdujące się w archiwum serwisu.
2. Użytkownik może żądać usunięcia napisów jeżeli naruszają one prawa autorskie jego twórcy. Żądający ma obowiązek uzasadnienia swoich roszczeń. Usunięcie następuje w terminie 14 dni od zgłoszenia.
3. Użytkownik ma prawo założyć konto, które powiększy jego upoważnienia. Założenie konta jest darmowe. Do założenia konta wymagane jest podanie adresu e-mail.

IV. Obowiązki UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma obowiązek usunięcia pobranego pliku z chwilą, gdy przestanie być w posiadaniu legalnej wersji materiału filmowego.
2. Zakładając konto w Serwisie ma obowiązek podania własnego, poprawnego i aktywnego adresu e-mail.
3. Zakładając konto zobowiązuje się do regularnego sprawdzania zawartości skrzynki pocztowej.
4. Użytkownik ma obowiązek zachowywać się kulturalnie, nie przeklinać, nie ubliżać innym Użytkownikom bądź serwisowi.

V. Uprawnienia UDOSTĘPNIAJĄCEGO

1. Udostępniający ma prawo usunąć plik z Serwisu bez informowania Serwisu o tym fakcie. Usunięcie Pliku łączy się z koniecznością podania powodu usunięcia.
2. W dowolnej chwili może edytować informację o Pliku, a także podmienić plik tekstowy.
3. W przypadku usunięcia pliku przez Moderatora Udostępniający ma prawo do odwołania się od jego decyzji w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia usunięcia.
4. Udostępniający dodając plik oświadcza, że jest autorem opracowania, lub posiada stosowną zgodę autora na publikację materiału.
5. Udostępniający wyrażają zgodę na publikację udostępnionych materiałów i pobieranie ich przez Użytkowników SERWISU.

VI. Obowiązki UDOSTĘPNIAJĄCEGO

1. Udostępniający ma obowiązek podania jak największej ilości informacji o udostępnianym pliku.
2. W przypadku nieznajomości autora Udostępniający jest zobowiązany do jego ustalenia wszystkimi możliwymi środkami.
3. W przypadku odwołania się od decyzji moderatora dotyczącej usunięcia pliku Udostępniający ma obowiązek podania identyfikatora pliku oraz tytułu filmu/odcinka serialu, którego tyczył się udostępniony plik.
4. Udostępniający zobowiązuje się nie udostępniać zakazanych treści (patrz VII punkt).

VII. Zakazane treści

1. Zabrania się umieszczania napisów pochodzących z polskich wydań DVD, iTunes, Blu-ray oraz innych podobnych w przypadku, gdy dany film lub serial jest już w tłumaczeniu, a także przepisywania obszernych lub całościowych fragmentów z wydań książkowych i audiobooków.
2. Kategorycznie zabrania się podawania się za autora w przypadku dokonania synchronizacji, korekty bądź dotłumaczenia napisów.
3. Zabrania się udostępniania napisów z wyciętymi stopkami dodanymi przez autora napisów.
4. Zabronione jest dodawanie napisów "z translatora", czyli stworzonych bądź przetłumaczonych za pomocą programu mechanicznie tłumaczącego tekst.
5. Zabrania się zamieszczania linków do treści pirackich (linki ed2k, torrent, warez itp.).
6. Zabrania się zamieszczania odnośników zawierających treść pornograficzną.
7. Zabrania się umieszczania treści obraźliwych, wulgarnych lub z przejawami rasizmu oraz wszelkich innych zabronionych przez polskie prawo.

VIII. Regulamin Usługi Serwis Premium SMS MT do programu Napisy 24 powiadamiającego smsem o dostępności nowych napisów

1. Uwagi ogólne
Niniejszy regulamin serwisów zwany dalej Regulaminem określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług serwisów, oferowanych w ramach wykorzystywanych kanałów sprzedaży przez ALLPlayer Group sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sułkowskiego 55, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000356731, NIP: PL7272760993 i numerze REGON 100889275 zwaną dalej AG.
W imieniu AG, infrastrukturę technologiczną w tym zarządzanie serwisami, ich techniczną obsługę oraz rozpowszechnianie treści multimedialnych do wyżej wspomnianych kanałów sprzedaży zapewni Mobiltek SA. z siedzibą w Krakowie, 31-059 Kraków, ul. Bożego Ciała 31, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265333, NIP: 6751279514, REGON 356564304

2. Korzystanie z Usługi
a) Użytkownicy komputerów z systemem operacyjnym Windows mogą korzystać z serwisu subskrypcyjnego AG:
b) Informacja dotyczące serwisu Napisy 24
Nazwa serwisu: Napisy 24
Numer Dostępowy: 60368
Aktywacja Serwisu: START NAPISY
Dezaktywacja Serwisu: STOP NAPISY
Częstotliwość: raz w miesiącu, godzina 16:00
c) Koszt otrzymania jednej wiadomości Premium SMS MT to 3,69 zł z VAT.
d) Użytkownik płaci tylko za SMS doręczone w ramach aktywowanego Serwisu.
e) Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania danego Serwisu.
f) W ramach działającego serwisu użytkownikowi przysługuje 25 bezpłatnych powiadomień sms o dostępności szukanych napisów.
g) W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści STOP NAPISY na numer Premium SMS MT dezaktywowanego Serwisu (opłata za SMS dezaktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM)
h) Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium SMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.
i) Opłaty za korzystanie z Serwisu pobierane są przez Operatora Sieci GSM.
j) Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego dany Serwis.
k) Żadna informacja zamieszczona na stronach www usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
l) Powielanie lub przekazywanie pobranego kodu spowoduje zablokowanie usługi
m) Reklamacje dotyczące usługi można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Odpowiedzialność
a) AG oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie.
b) AG nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu usługi związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM oraz niedostępnością wiadomości w sieci odbiorcy.
c) Niezależnie od powyższych ustaleń AG ma prawo zaprzestać świadczenia usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, AG nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
d) Zabrania się korzystania z serwisów w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.
e) AG zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z usługi i zablokowania dostępu do usług użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.
f) W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąś godność, AG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne.

IX. Uprawnienia moderatora

1. Moderator napisów ma prawo usunąć napisy gdy:
a) Nieprawidłowo zostanie podany autor tłumaczenia (w jego polu została wpisana osoba odpowiedzialna za synchronizację bądź która dokonała korekty);
b) Stopka z autorem została usunięta;
c) Dojdzie do kradzieży napisów, czyli przypisania sobie pracy innego tłumacza i poinformowania o tym w stopce napisów;
d) W stopce napisów podany jest adres strony, która nie jest stroną tłumacza bądź grupy tłumaczy;
e) Napisy są tekstem obraźliwym - dana osoba celowo "wzbogaciła" je o słownictwo wulgarne, obraźliwe, z przejawami rasizmu;
f) Umieszczone napisy pochodzą z oficjalnych polskich wydań DVD/Blu-ray/iTunes/itp. i dodano je w sytuacji, gdy dany serial lub film jest już w trakcie tłumaczenia lub został przetłumaczony przez jednego z użytkowników serwisu, lub też gdy zostały zripowane z błędami.
g) Autor tłumaczenia wyraża takie życzenie;
h) Napisy otrzymały niską ocenę;
i) W serwisie pojawiła się poprawiona wersja napisów do tego samego wydania, udostępniona przez Autora.

2. Moderator napisów ma prawo zmienić informację o pliku, jeżeli:
a) Zawierają one treści nieistotne, obraźliwe, wulgarne 
b) Zawierają adres strony www (można je podawać tylko w stopce napisów i pod warunkiem, że jest to strona tłumacza bądź grupy tłumaczy)
c) Pole dotyczące wydania zostało uzupełnione w sposób niepełny bądź nieprawidłowy.

3. Moderator komentarzy ma prawo usunąć komentarz jeżeli:
a) zamieszczono w nim nieistotne informacje;
b) nie dotyczy on ani napisów, ani merytorycznej dyskusji na ich temat (jest tzw. off-topem)
c) zawiera treści wulgarne bądź obrażające inne osoby

X. Wymogi techniczne umieszczanych napisów

1. Napisy muszą być w formacie MicroDVD (mDVD) lub MPL2.
2. Poszczególne linijki nie mogą się składać z więcej niż sublinii.
3. Każda sublinia nie może zawierać więcej niż 50-ciu znaków.
4. Napisy nie mogą być przekonwertowane z formatu TMP (próba umieszczenia takich napisów zostanie wykryta i nie można będzie ich wrzucić).
5. Czas początkowy n-tej linijki musi być większy niż czas końcowy linijki n-1.
6. Napisy muszą posiadać przynajmniej 30 linii.
7. Każda linijka musi posiadać poprawnie wpisane czasy wyświetlania (początkowy i końcowy).
8. Tabelka tłumaczeń N24 służy do informowania użytkowników serwisu na temat postępu tłumaczeń i ewentualnie przewidywanego terminu ich zakończenia, i jest wyłącznym elementem N24. Zabrania się używania tabelki tłumaczeń N24 do podawania informacji na temat napisów na serwisach o podobnej tematyce.

9. Zasady dodawania pozycji do działu Tłumaczenia:
a) seriale - Informację można dodać nie wcześniej niż:
- dwa miesiące przed odcinkiem pilotażowym, a także przed premierowym odcinkiem kolejnego sezonu lub nowym odcinkiem po znacznej przerwie w emisji;
- miesiąc przed każdym kolejnym odcinkiem w sytuacji nieprzewidzianej w punkcie a).

b) filmy - Informację można dodać nie wcześniej niż dwa miesiące przed pojawieniem się release'u/wersji (CAM/TS/DVDScreener/DVDRiP/BRRiP/itp.), do którego ma się zamiar tłumaczyć.

W sprawach spornych decyzję podejmuje właściciel serwisu lub wyznaczony przez niego administrator.

XI. Ocenianie napisów

1. Użytkownik ma prawo ocenić pobrane przez siebie napisy.

2. Ocena napisów bazowana jest wyłącznie na zawartości merytorycznej, technicznej oraz synchronizacji napisów.

3. Ocena napisów NIE MOŻE bazować na kwestiach pobocznych, takich jak:
a) Długość tworzenia napisów;
b) Długość trwania korekty;
c) Brak informowania o postępie tworzenia napisów w dziale Tłumaczenia;
d) Oraz wszelkich innych kwestii, które poprzedzają udostępnienie napisów.

4. Przyznając ocenę napisom, Użytkownik zobowiązuje się do uzasadnienia swej oceny.

5. Moderator ma prawo usunąć ocenę przyznaną napisom, gdy:
a) Ocena przyznana napisom nie została uzasadniona przez Użytkownika;
b) Po uprzednim sprawdzeniu uzasadnień oceny, Moderator stwierdzi, że nie odzwierciedla ona rzeczywistości bądź też pozostaje krzywdząca dla Udostępniającego;
c) Wokół oceny powstanie poboczna dyskusja, która w opinii Moderatora krzywdząco wpłynie na postrzeganie napisów przez resztę Użytkowników;
d) Kryteria oceny nie zostaną spełnione;
e) Ocena została wystawiona "w ciemno", w czasie zbyt krótkim, by oceniający mógł obejrzeć materiał, do którego zostały udostępnione napisy.

6. W przypadku braku uzasadnienia dla oceny, Użytkownik powinien wstrzymać się od nadawania oceny, zostawiając sam komentarz w ramach podziękowania Udostępniającemu.

XII. Grupy

1. Serwis Napisy24.pl zrzesza grupy tłumaczące.
2. Pod pojęciem "grupa tłumacząca" rozumie się zrzeszoną pod jedną nazwą/sloganem grupę dwóch lub więcej osób, które zajmują się opracowywaniem napisów.
3. Nazwa grupy tłumaczącej widoczna jest przy nicku danego tłumacza, jeśli ten w takowej się znajduje.
4. Nazwę grupy dopisuje użytkownikowi administrator na prośbę innego, aktualnego członka danej grupy.
5. Wszystkie grupy działające w Serwisie traktowane są na takich samych zasadach, a ich członków obowiązuje Regulamin w takim samym stopniu jak innych Użytkowników.

XIII. Pomoc i dane kontaktowe

1. W razie problemów z funkcjonowaniem serwisu Napisy24.pl prosimy o kontakt pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Aby skontaktować się z konkretnym użytkownikiem, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego w jego profilu.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Zapoznanie się z regulaminem jest obowiązkowe.
2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkowników z obowiązku jego przestrzegania oraz odpowiedzialności za jego naruszenie.
3. W przypadku złamania regulaminu Administracja może pozbawić Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu, bądź też odebrać mu część uprawnień, takich jak udostępnianie plików, wysyłanie komentarzy bądź ocenianie.
4. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują administratorzy.


Regulamin obwiązuje od 1 listopada 2009 roku
Aktualizacja: 26 listopada 2015 roku

R2

R3

Logowanie

R4